V.O.F. Scheepvaartbedrijf Aqua
Voor uw transporten veilig, snel en schoon ...... belt u ons gewoon.

Privacyreglement

Algemeen.

Scheepvaartbedrijf Aqua hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de ter ons beschikbaar gestelde persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Scheepvaartbedrijf Aqua houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-         uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
-         deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyreglement
-         verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden
          waarvoor ze worden verwerkt
-         vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
-         passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
-         geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn
          verstrekt
-         op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als Scheepvaartbedrijf Aqua zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacyreglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Scheepvaartbedrijf Aqua verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-         administratieve doeleinden
-         communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
-         het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Scheepvaartbedrijf Aqua de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-         voornaam
-         achternaam
-         bedrijfsnaam
-         (zakelijk/mobiel) telefoonnummer
-         (zakelijk) e-mailadres
-         geslacht
-         bankrekening

Uw persoonsgegevens worden door Scheepvaartbedrijf Aqua opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode welke gelijk staat aan de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden.

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door Scheepvaartbedrijf Aqua verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-         informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-         mondelinge toestemming
-         afgifte visitekaartje
-         koppeling op LinkedIn of bedrijfspagina Facebook
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Scheepvaartbedrijf Aqua de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-         voornaam
-         achternaam
-         bedrijfsnaam
-         (zakelijk/mobiel) telefoonnummer
-         (zakelijk) e-mailadres
-         geslacht
Uw persoonsgegevens worden door Scheepvaartbedrijf Aqua opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.


Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Scheepvaartbedrijf Aqua verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-         uitvoering geven aan de wet- en regelgeving inzake arbeidsovereenkomsten
-         uitvoering geven aan de regelementen inzake transport gevaarlijke goederen (ADN)
-         het plaatsen van een (pas)foto op de website
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-         de arbeidsovereenkomst
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Scheepvaartbedrijf Aqua de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-         voornaam
-         achternaam
-         (mobiel) telefoonnummer
-         e-mailadres
-         geboortedatum
-         salarisgegevens
-         kopie ID
-         BSN-nummer
-         bankgegevens
-         burgerlijke staat
-         kopie binnenvaartdiploma’s en papieren
-         pasfoto
Uw persoonsgegevens worden door Scheepvaartbedrijf Aqua opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Binnen / buiten de EU.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Bewaartermijn.

V.O.F. Scheepvaartbedrijf Aqua bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-         het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma
-         het verzorgen van de (financiële) administratie
-         het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
-         het bijhouden van een rust-/arbeidsuren registratie
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
-         alle personen die namens V.O.F. Scheepvaartbedrijf Aqua van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding
          daarvan
-         we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
-         we zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
-         we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
-         we zorgen ervoor dat onze software is voorzien van de laatste updates en onze systemen zijn voorzien van een goed en doelmatig                  antiviruspakket
-         we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
-         onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens


Minderjarigen.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Rechten omtrent uw gegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen.

Als u naar aanleiding van ons privacyreglement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:

V.O.F. Scheepvaartbedrijf Aqua
t.a.v. Dhr. L.A. Verburg
leo@scheepvaartbedrijfaqua.eu